همایش دولت، نظام اداری و چشم انداز

همایش دولت، نظام اداری و چشم انداز

در طليعه سي امين سالگشت انقلاب شكوهمند اسلامي و پيرو ابلاغ چشم انداز نظام جمهوري اسلامي ايران توسط مقام معظم رهبري مدظله العالي در سال 1384 و ضرورت تبيين هر چه بهتر اهداف و سياستها و نظارت مستمر بر آنها، و در راستاي تحقق سياستهاي كلي مديريت و نظام اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي تبيين مفاهيم نظري حكومت اسلامي و شناخت آسيب هاي نظام اداري و مديريت با چالشهاي پيش رو براي تحقق چشم انداز و دستيابي به راهكارهاي اجرايي، همايشي با محور ها و موضوعهاي زير در خرداد 1387 توسط دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار مي شود. از تمامي صاحبنظران، انديشمندان و مديران با سابقه كشور دعوت مي شود چكيده مقالات خود را در خصوص موضوعات همايش حداكثر تا تاريخ 25/1/1387 به نشاني: مدرس شمال، خيابان شهيد دستگردي، خيابان نفت شمالي، بين كوچه چهارم و ششم، شماره 10، طبقه هشتم كميسيون اقتصاد كلان و اداري و يا صندوق پستي : 631- 13185 و اصل مقالات را تا تاريخ 15/2/78 به همين نشاني با عنوان دبير خانه همايش ارسال فرمايند:

محور الف- بررسي و تبيين نظريه هاي حاكميت و حكومت (دولت) در اسلام، ايران و جهان
1-   بررسي و تبيين ويژگي هاي حكومت ديني مبتني بر سيره پيامبر (صلي اله عليه و آله و سلم) و حضرت علي (عليه السلام) در بعد هدايت و نظارت و برنامه ريزي
2-      بررسي و مطالعه تطبيقي مدل ها و شيوه هاي حكومت هاي شيعي در ايران و جهان
3-   بررسي مولفه هاي حكومت اسلامي در نظريات فقهي از جمله (مردم سالاري، مشروعيت قانون، حدود، آزادي، تفكيك قوا، احزاب، اندازه دولت و حقوق شهروندي و ...)
4-      بررسي و مطالعه تطبيقي اصول و شيوه هاي حكومتي ايران و جهان در دوران اوج و افول تمدن ايران و اسلام
5-   تبيين فرهنگ و ديدگاه شيعي بر مفاهيم پيشرفت، مديريت و توسعه از جمله؛ عدالت، رفاه، مصرف، كار، رقابت، ثروت، مشاركت، تجمل و زهد.
6-      نظريه حكومت اسلامي از ديدگاه امام خميني
7-      چارچوب هاي ارزشي حكومت اسلامي
8-      مفهوم حكومت در جهان امروز (مدرن، متنوع، كارآفرين، راه گشا، نامتمركز، بازار مدار و ..)
9-      تجزيه و تحليل وضعيت و دور نماي آينده جهان و دولت هاي جهان آينده
10-   مدل و ساختار حكومت ايده آل

محور ب- تجارب و آسيب شناسي حكومت جمهوري اسلامي ايران
1-      بررسي، تجزيه و تحليل اصول و شيوه اداره كشور در سي سال گذشته (مزايا، معايب، قوت، ضعف و ...)
2-   بررسي، تحليل و آسيب شناسي رابطه حكومت با سازمان ها، مردم، نهادهاي اقتصادي و اجتماعي،  بنگاه هاي كسب و كار و نهادهاي غير دولتي، نهادهاي سياسي و ...
3-      بررسي دستاوردها، ظرفيت و توانمنديهاي كليدي نظام جمهوري اسلامي براي تحقق چشم انداز
4-      تبيين شيوه هاي مديريت " اقتصاد متكي بر نفت"
5-      بررسي و آسيب شناسي "فرهنگ توسعه" پس از انقلاب اسلامي

محور ج- تبيين نظريه حكومت مطلوب در جمهوري اسلامي (باز تعريف حكومت مطلوب در افق چشم انداز)
1-       تبيين نظريه و مدل حكومت در جمهوري اسلامي ايران
2-       بررسي و تبيين نقش سرمايه اجتماعي در اداره و پيشرفت نظام جمهوري اسلامي
3-       طراحي ساختار حكومت و شكل دولت آينده
4-       طراحي ساختار حكومت و حاكميت جمهوري اسلامي ايران در افق چشم انداز

محور د- ويژگي هاي حكومت، مديريت و نظام اداري براي تحقق چشم انداز
1-      مولفه ها و ابعاد اصلي شيوه هاي مديريت موفق پس از انقلاب اسلامي
2-      رابطه بين توسعه يافتگي و حفظ فرهنگ و هويت اسلامي در تحقق چشم انداز
3-      راهبردها و رويكردهاي نوين توسعه رهبري و مديريت نظام اداري براي تحقق چشم انداز
4-      نقش سرمايه انساني در تحقق چشم انداز
5-      ظرفيت ها و قابليت هاي مديريتي در تعامل با كشورهاي منطقه در تحقق چشم انداز
6-      مديريت دانائي و نقش فناوري اطلاعات در استقرار حاكميت الكترونيكي براي تحقق چشم انداز
7-      مدل ها و راهبردهاي ارزيابي، پايش و نظارت براي تحقق چشم انداز
8-      فرهنگ سازي و اداره عمومي در تحقق چشم انداز (رسانه ملي، مطبوعات و ...)
9-      مدل كنترل استراتژيك.
10-    مدل برنامه ريزي استراتژيك.

در ارسال مقالات به نكات زير توجه فرمائيد:
1-      موضوع مقاله از تازگي برخوردار باشد و حتي الا مكان حاصل مطالعات علمي و تحقيقاتي نويسنده يا نويسندگان باشد.
2-      نسخه اصلي مقاله به دبيرخانه ارسال گردد و نگارنده حتما يك نسخه از آن را پيش خود نگه دارد.
3-   مقاله به ترتيب شامل عنوان، نام نويسنده يا نويسندگان و عنوان شغلي و سازماني كه به آن وابستگي دارند، چكيده (فارسي و انگليسي)، واژه هاي كليدي، مقدمه (به نحوي كه حاوي پيشينه موضوع باشد)، شرح روش تحيقي يا مطالعات انجام شده، يافته هاي بدست آمده، بحث و نتيجه گيري و منابع مورد استفاده باشد. آدرس پستي و تلفن مولف نيز بر روي صفحه عنوان قيد شوند.
4-      مدلها، نمودارها و نگاره ها بصورت آماده چاپ ارائه شود و مندرجات هر كدام واضح و به ترتيب شماره گذاري شده باشد.
5-   توضيحات، معادلهاي واژه هاي فارسي و ... يا شماره گذاري بر روي هر كلمه يا پايان هر جمله بطور مستقل در هر صفحه و به صورت زير آورده شود.
6-      مسئوليت صحت و سقم مطالب بر عهده نويسنده يا نويسندگان تلقي مي شود.
7-   مقالات فقط با عنوان دبيرخانه همايش به آدرس مدرس شمالي، خيابان شهيد دستگردي، خيابان نفت شمالي، بين كوچه چهارم و ششم، شماره 10، طبقه هشتم، كميسيون اقتصاد كلان و اداري و يا به صندوق پستي :631-13185 و آدرس پست الكترونيكي: modiriat@maslehat.irارسال گردد.

نظرات