همایش کلینیک صنعت

همایش کلینیک صنعت

همايش كلينيك صنعت با محوريت نهادينه كردن فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي و كلينيكي براي صنعت و صنعتگران بستري مناسب را مهيا مي سازد تا هنگام بروز مشكل به مشاورين كارآزموده مراجعه نموده و بدين وسيله راحت تر براي رفع و درمان آن عارضه اقدام نمايند و با اين تفكر اهداف عالي ذيل پيگيري و محقق گردد.

اهداف همايش كلينيك صنعت:
- گردهمايي بزرگان صنعت كشور در كنار هم و كمك به روند رو به رشد توليد
- ارائه راهكارهايي جهت كاهش مصرف كالاهاي وارداتي كه پتانسيل توليد آنها درداخل كشور وجود دارد
- ارائه راهكـارهايي جهت بهره گيري هر چه بيشتر از سازمان هاي توسعه اي در امور مشاوره ، حمايت و بازسازي و نوسازي صنعت
- ارائه راهكارهايي جهت بهره گيري از پتانسيل هاي بخش خصوصي و تقويت NGO ها
- توجه به ضرورت و نقش سازنده تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي
- توجه به اهميـت آمـوزش در صنـعت و معـدن
- ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء سطح استاندارد كالاها و خدمات بخش صنعت و معدن
- توجه به اهميـت وجـود شهـركهاي صنـعتي
- تأثير ديپلماسي و رفتارهاي سياسي بر روابط اقتصادي و بازرگاني
- نهادينه كردن فرهنگ حفظ محيط زيست در صنعت

نظرات