همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی

همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی

مقدمه
جمهوري اسلامي شيوه نويني از حكومت را كه از طريق مردم سالاري ديني، به دنبال حاكميت آموزه هاي اسلامي بر تمام اركان نظام و جامعه است، نويد مي دهد. از آنجا كه ميان اهداف حكومت از يك سو و فرهنگ جامعه و شيوه ي رهبري و مديريت متناسب با آن ارتباط ناگسستني وجود دارد، مي توان گفت; تحقق نظام اسلامي با ايجاد و كاربرد دانش مديريت اسلامي تحقق خواهد يافت. از سوي ديگر توليد دانش مديريت اسلامي، خود در گرو روش شناسي علمي متناسب با آن بوده و دانش روشمند و مستند مي تواند از عقلانيت و اعتبار لازم برخودار باشد.
بدين منظور هيات مروجان رهبري و مديريت اسلامي با همكاري مجتمع دانشگاهي شهيد مطهري بسيج و حمايت دانشگاه ها و سازمان ها اقدام به برگزاري همايش علمي روش شناسي تحقيق در رهبري و مديريت اسلامي نموده است. از استادان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم دعوت مي شود تا با نگارش و ارسال آثار علمي و ارزشمند خود، ما را در برگزاري اين همايش ياري فرمايند.

اهداف همايش:
1- كمك به ايجاد روش شناسي صحيح، جامع و بهينه ي دانش مديريت اسلامي
2- نقد و بررسي روش شناسي هاي مورداستفاده در آثار علمي قلمرو مديريت اسلامي
3- دستيابي به الگوهاي نقد و بررسي علوم مديريت رايج و دستاوردهاي آن
4- كمك به دستيابي به روش شناسي و مطالعات تطبيقي مديريت اسلامي يا ديگر رويكردهاي مديريت
5 - كمك به ايجاد هماهنگي علمي ميان پژوهشگران و مدرسان مديريت اسلامي

موضوعات و محورهاي علمي همايش:
الف) بررسي رويكردهاي روش شناختي مديريت اسلامي:
1- طرح جامع و نقشه علمي تحقيقات در مديريت اسلامي
2- رويكرد روش شناختي استنباطي
3- رويكرد روش شناختي و تكميل علوم موجود
4- رويكرد روش شناختي تاسيسي

ب) بررسي روش شناسي ( علوم مرتبط با مديريت اسلامي )
1- اخلاق و عرفان در مديريت اسلامي
2- فقه و حقوق در مديريت اسلامي
3- مباني فلسفي و كلامي مديريت اسلامي

ج) نقد و بررسي روش شناسي هاي به كار رفته در آثار علمي قلمرو مديريت اسلامي:
1- آثار موجود مديريت اسلامي به زبان فارسي
2- آثار موجود مديريت اسلامي به زبان عربي
3- آثار موجود مديريت اسلامي به زبان انگليسي
4- آثار موجود مديريت اسلامي به زبان ساير زبان ها

د) روش شناسي مديريت هاي تجربه شده در انقلاب اسلامي:
1- الگوي رهبري و مديريت حضرت امام خميني(ره)
2- دفاع مقدس
3- جنبش ها و نهضت هاي اسلامي
4- نهادهاي ديني ( حج، مساجد، هيات هاي مذهبي، وقف و ... )

ه) بررسي تطبيقي روش شناسي تحقيق مديريت اسلامي با روش شناسي هاي تحقيق در علوم مديريت هاي رايج:


نحوه ارسال مقالات:
1- چكيده مقالات بايد به فارسي در فضاي نرم افزار Word 2003 و حداكثر 200 كلمه ( 12 سطر ) با قلم نازنين 14 حروفچيني شود و به همراه لوح فشرده مربوطه با يك نسخه در قطع A4 به صورت يك رو به آدرس دبيرخانه همايش و يا به آدرس الكترونيكي ارسال گردد.
2- مقاله كامل كساني كه چكيده مقاله آنان پذيرفته شده است حداكثر در 15 صفحه تا تاريخ مقرر به دبيرخانه همايش ارسال گردد.
3- مقاله ارسالي بايد پيش از اين در هيچ نشريه يا كنفرانسي ارائه و چاپ نشده باشد.
4- دبيرخانه فقط با نويسنده اول مكاتبه و تماس خواهد داشت.
5- ذكر مشخصات و نشاني نويسندگان و ارسال توسط پست الكترونيكي الزامي است.
6- مقالات برتر در مجموعه اي مستقل منتشر و از نويسندگان برتر تقدير به عمل مي آيد.


نمايشگاه:
همزمان با برگزاري همايش، آثار مكتوب مديريت اسلامي در معرض ديد علاقمندان قرار خواهد گرفت.

نظرات