دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

محورهای کنفرانس:

محورهای کنفرانس
محور ویژه: مسکن شهری و بازآفرینی

توسعه اقتصادی و مسکن
اعتبارات بانکی و مسکن
مشارکت دولتی، عمومی و خصوصی مسکن
الگوی سرمایه گذاری در مسکن
عرضه و تقاضای مسکن
توسعه اجتماعی و مسکن
سبک زندگی و مسکن
امنیت و مسکن
تاب آوری اجتماعی و مسکن
توسعه نهادی- مدیریتی و مسکن
سیاست های دولت و مسکن شهری
مدیریت شهری و مسکن
طرح های توسعه شهری و مسکن
قوانین و مقررات شهری و مسکن
توسعه زیست محیطی و مسکن
انرژی و مسکن
فناوری های نوین و مسکن
اقلیم و مسکن
سلامت و مسکن
توسعه کالبدی- فضایی و مسکن
مسکن روستایی در حریم شهر
شهر و شهرک های جدید و مسکن
تاب آوری کالبدی و مسکن
مسائل ویژه کلان شهر مشهد
آینده نگاری مسکن شهری در ایران

نظرات