دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران

دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران

محورهاي مقالات

1 - كاربرد روشهاي تصوير برداري پزشكي هسته اي در تشخيص بيماريهاي مختلف
2- بهينه سازي تكنيك هاي تصوير برداري پزشكي هسته اي
3- كاربرد روشهاي درماني پزشكي هسته اي ( متاستازهاي استخواني- لنفوم-....)
3- تيروئيد و پزشكي هسته اي
4- كارديولوژي هسته اي
5- تصويربرداري PET و كاربرد آن در تشخيص بيماريها
6- تصويربرداري گره لنفاوي پيشاهنگ
7- دانسيتومتري استخوان
8- كاربرد روشهاي غير تصوير برداري پزشكي هسته اي (Invitro – UBT )
9- معرفي راديوداروهاي جديد در تشخيص و درمان بيماريها
10- كنترل كيفي راديوداروها
11- راديوبيولوژي و حفاظت در برابر اشعه
12- كنترل كيفي دستگاه هاي پزشكي هسته اي
13- ساير موضوعات مرتبط با پزشكي هسته اي

نظرات