سومین کنفرانس بین المللی پل

سومین کنفرانس بین المللی پل

محورهاي تخصصي كنفرانس

□ استانداردها و آئين نامه هاي بارگذاري، طراحي و اثر زلزله بر پلها
□ روشهاي تحليل و طراحي انواع پلهاي فولادي، بتني و سنگي
□ ارزيابي آسيب پذيري پل ها در شرايط وقوع زلزله
□ تجهيزات آسيب شناسي و بازرسي فني
□ معيارهاي مجاز بهره برداري با توجه به استاندارد معتبر
□ روش هاي ارزيابي ايمني، سطوح عملكرد و قابليت اطمينان پلها
□ انواع روشهاي تعمير، تقويت و نگهداري راه، باند، پل و ابنيه فني
□ سيستم هاي مديريت پلها
□ سطوح عملكرد و معيارهاي بهسازي راه، باند و پل
□ مطالعات ژئوتكنيكي پلها
□ مطالعات هيدروليكي پلها

نظرات