اولین کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد سیستمی

اولین کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد سیستمی

محورهای کنفرانس:

مدیریت و استراتژی های نگهداشت ساختمان چالش های قانونی و فرهنگی توسعه عملیات نگهداشت ساختمانها
تدوین نقشه راه توسعه نگهداشت از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
برجسته سازی جایگاه عملیات نگهداشت در آنالیز هزینه چرخه عمر (LCCA)
تربیت و توانمند سازی نیروی انسانی (دانشگاهی، شرکت های مشاور و پیمانکاری) برای عملیات نگهداشت ساختمان
بهینه سازی مدیریت ریسک و قابلیت اعتماد عملیات نگهداشت ساختمان تحلیل خرابی ها و اثرات آنها (FMEA) در نگهداشت ساختمان
مدل سازی ریسک در نگهداشت ساختمان
بازرسی فنی، پایش وضعیت عملکرد ساختمان ها با استفاده از فناوری های نوین نگهداشت پیشگیرانه و پیش بینانه (PM)
پایش عملکرد سازه ای و تاسیساتی ساختمان با استفاده از روش ها و فن آوری های نوین
توسعه تست های غیر مخرب و نیمه مخرب در ارزیابی عملکرد ساختمان ها
نگهداشت از راه دور و جایگاه هوشمند سازی در کاهش هزینه ها
توسعه نرم افزاری در کنترل عملکرد ساختمانها
تاثیر استفاده از مواد و مصالح نوین جایگزین با مصالح موجود در نگهداشت ساختمان

نظرات