دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

محورهاي اصلي همايش:

تبديل شيميايي گاز طبيعي (فرايند، مدل‌سازي، سينتيك، ترموديناميك، كاتاليست، راكتور و ...)
 گاز سنتز
 متانول از گاز طبيعي
 دي متيل اتر( DME )
 تبديل متانول به اتيلن و پروپيلن ( MTO و MTP )
 تبديل گاز طبيعي به اتان و اتيلن (واكنش زوج شدن اكسايشي متان ( OCM ) )
 تبديل گاز به سوختهاي مايع ( GTL )
 هيدروژن
 پوشش‌هاي پيروكربن
 كاربرد نانوتكنولوژي در تبديل گاز
تبديل فيزيكي گاز طبيعي ( فرايندها، مدل‌سازي، سينتيك، ترموديناميك و ...)
 گاز طبيعي مايع شده ( LNG )
 گاز طبيعي متراكم شده( CNG )
 گاز طبيعي جذب شده ( ANG )
 گاز طبيعي هيدراته
سياست گزاري، مديريت، اقتصاد و محيط زيست تبديل گاز طبيعي
 تبديل گاز و محيط زيست
 چشم انداز اقتصادي تبديل گاز در ايران، منطقه و جهان
 تجارت داخلي، منطقه‌اي و جهاني گاز
 نقش گاز طبيعي در اقتصاد داخلي وخارجي
 مديريت توليد و مصرف گاز طبيعي
ساير امور مرتبط

نظرات