اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران

اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران

محورها و موضوعات كنفرانس:

محور 1: خلاقيت و نوآوري از جنبه هاي روانشناختي، علوم شناختي، علوم تربيتي و آموزشي (خلاقيت شناسي روانشناختي، خلاقيت شناسي پرورشي)
 - مفاهم نوين و ويژگيهاي تفكر خلاق و ابداعي، تخيل خلاق
 - جنبه هاي شناختي فرايند خلاقيت، فراشناخت و خلاقيت
 - خلاقيت و نوآوري از ديدگاههاي روانشناسي شناختي، روانشناسي رشد، روانشناسي يادگيري، روانشناسي شخصيت، روانشناسي تربيتي و غيره
- مقاهيم و ويژگيهاي يادگيري خلاق، آموزش خلاق، برنامه درسي خلاق، كتاب درسي خلاق، مدرسه خلاق، دانشگاه خلاق، نقش خانواده
 - رويكردها و روشها پرورش و توسعه توانش هاي تفكر، خلاقيت، حل خلاق سئله، ابداع، اختراع و نوآوري براي مقاطع مختلف سني و تحصيلي (پيش دبستاني، دبستاني، راهنمايي، متوسطه و دانشگا)
- رويكردهاي آموزش تكنيك هاي خلاق و حل مسئله (CPS)، فلسفه و تفكر براي كودكان، TRIZ براي كودكان، كورت، TRIZ براي مدرسه و دانشگاه، و ديگر رويكردها

محور 2: خلاقيت و نوآوري از جنبه هاي مديريتي، سازماني و صنعتي، مديريت خلاقيت و نوآوري، خلاقيت شناسي سازماني و مديريتي
- ساختار سازماني متناسب با رشد و توسعه خلاقيت و نوآوري
- فرهنگ سازماني رشد دهنده خلاقيت و نوآوري
- الگوهاي مديريت خلاق، نوآور و كارآفرين
- ويژگيهاي سازمانهاي خلاق و نوآور
- خلاقيت شناسي TRIZ مديريتي
- خلاقيت و نوآوري، توسعه و تحول، مهندسي مجدد و تعالي سازماني
- خلاقيت و نوآوري و فناوري اطلاعات
- خلاقيت و نوآوري و مديريت دانش
- خلاقيت و نوآوري و كارآفريني سازماني
- تحقيق و توسعه (R&D)، نوآوري فناورانه
- راهبردها و راهكارهاي توسعه خلاقيت و نوآوري در سازمانها و صنايع

محور 3: روشها و فنون خلاقيت و نوآوري، مهندسي خلاقيت و نوآوري
- فنون و روشهاي خلاقيت و ايده پردازي
- فنون و روش شناسي هاي حل خلاق مسئله (CPS)
- خلاقيت شناسي TRIZ (حل مسئله ابداعي و خلاقيت و نوآوري نظام يافته) و كاربردهاي مختلف آن
- اختراع شناسي و مهندسي اختراع
- خلاقيت شناسي بيونيكي (مهندس يخلاقيت و نوآوري نيونيكي)

محور 4: خلاقيت و نوآوري از جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي (خلاقيت شناسي جامعه شناختي)
- فرهنگ خلاقيت و نواوري، ويژگيهاي جامعه خلاق، فرهنگ خلاق
- جنبه هاي جامعه شناختي ابداعات، اختراعات و نوآوريها
- موانع فرهنگي و اجتماعي خلاقيت و نوآوري
- مالكيت فكري، راهبردها و راهكارهاي حمايت از نوآوران
- خلاقيت و نوآوري و رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي
- نقش رسانه ها، سينما و صدا و سيما در الگودهي و ترويج فرهنگ خلاقيت و نوآوري

ساير موضوعات مرتبط و جنبه هاي خلاقيت و نوآوري

 

نظرات