کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس

کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس

اهداف كنفرانس

كارامان (Karaman) معتقد است كه اشكال ساخته شده سكونتگاه هاي سنتي ابتدا از ويژگيهاي طبيعي سايت سرچشمه مي گيرد. در چنين زمينه اي معمولاً تعاملي ميان ضرورتهاي اجتماعي و فاكتورهاي محيط طبيعي، همچون آب و هوا و نيازهاي اجتماعي-رواني جامعه، به منظور دستيابي به ارزشهاي پر معناي نمادين در گذر زمان وجود دارد. براي راپاپورت(Rapoport)، محيط ساخته شده سنتي نيز بطور قابل توجهي به مكان وابسته است، بدين معني كه چنين محيطي بستگي تام به ويژگيهاي طبيعي مكان، پارامترهاي اجتماعي , فاكتورهاي زمان دارد. با توجه به چنين نظرياتي، هدف اصلي از اين كنفرانس فراهم آوردن بستري براي بحث و بررسي و تبادلات اطلاعات در خصوص موضوعات و چالشهاي مربوط به سكونتگاه هاي سنتي با تأكيد ويژه بر شخصيت مكاني-اجتماعي چنين سكونتگاه هايي در حوزه كوه هاي زاگرس مي باشد. اين كنفرانس هم چنين فرصتي است تا كليه پژوهشگران دانشگاهي، سازمانهاي اجرايي و افراد حرفه اي علاقمند بحث هاي بين رشته اي و سازماني مرتبط با سكونتگاه هاي سنتي و آخرين دست آوردها و تجربيات خويش را ارايه و مبادله نمايند. آشنايي پژوهشگران با چالشهاي علمي و مشكلات فراروي در جامعه و ارايه تجربيات ارزنده از طرف دست اندركاران اين حوزه از اهداف مهم ديگر برگزاركنندگان كنفرانس مي باشد.

 

موضوعات كنفرانس
مقالات در موضوعات مختلف مرتبط با سكونتگاههاي سنتي مطابق تم هاي زير مورد نظر كنفرانس مي باشد.
• ويژگي‌هاي اكولوژيكي( بوم‌شناختي) سكونتگاه‌هاي سنتي
• جنبه‌هاي اجتماعي-فرهنگي سكونتگاه‌هاي سنتي
• چالشهاي برنامه‌ريزي شهري و روستايي
• شكل شهر سنتي
• ميراث معماري
• معماري بومي
• باززنده سازي و توسعه مجدد
• طرح‌هاي مديريت و حفاظت
• مشخصه هاي سنتي ساخت و ساز
• رويكردهاي جديد به ساخت و ساز سنتي
• نمونه‌هاي مطالعاتي از حوزه جغرافيايي زاگرس


كميته علمي:
دبير كنفرانس: دكتر هوشمند عليزاده
1. دكتر ابوالفضل مشكيني، عضو هيأت علمي دانشگاه زنجان
2. مهندس احمد سعيد نيا، دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
3. دكتر احمد پور احمد ، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران
4. دكتر احمد خوشنويس ، گروه معماري دانشگاه بين اللمللي امام خميني قزوين
5. دكتر اسماعيل شيعه ، گروه شهرسازي دانشگاه علم صنعت ايران
6. دكتر بابك نصرالله بيگي، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
7. دكتر پيتر كيلت ؛ گروه معماري، شهرسازي ومنطر دانشگاه نيوكاسل انگلستان
8. دكتر پرويز پيران، گروه جامعه شناسي ، دانشگاه علامه طباطبايي،
9. دكتر جهانشاه پاكزاد ، گروه شهر سازي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
10. دكتر داراب ديبا، دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
11. دكتر داگلاس دوني، مؤسسه دوني پلاتر، آمريكا
12. دكتر رحمان اقبال پور ،گروه معماري دانشگاه بين اللمللي امام خميني قزوين
13. دكتر سيمون ايوازيان، دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
14. دكتر عبدالرضا پاك شير، گروه شهرسازي، دانشگاه شيراز
15. دكتر علي عسگري، دانشگاه يورك، كانادا
16. دكتر علي مدني پور، گروه معماري، شهرسازي و منطر دانشگاه نيوكاسل انگلستان
17. دكتر فرشاد نوريان، دانشكده شهرسازي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
18. دكتر كيومرث ايراندوست، گروه معماري و شهرسازي دانشگاه كردستان
19. دكتر كيومرث حبيبي، گروه معماري و شهرسازي دانشگاه كردستان
20. دكتر گراهام تيپل، گروه معماري، شهرسازي و منظر دانشگاه نيوكاسل انگلستان
21. دكتر ماتيو هاردي ، شبكه بين اللمللي شهر سازي ، معماري وبناهاي سنتي انگلستان
22. دكتر مصطفي بهزادفر، گروه شهرسازي دانشگاه علم صنعت ايران
23. دكتر مصطفي مؤمني، گروه جغرافيا، دانشگاه شهيد بهشتي
24. دكتر مظفر صرافي، گروه جغرافيا، دانشگاه شهيد بهشتي
25. دكتر مهرداد حجازي ، مركز بناهاي سنتي دانشگاه اصفهان
26. دكتر مهيار اردشيري، گروه شهرسازي، دانشگاه شيراز
27. دكتر ميشل دنيس، مؤسسه معماري پاريس
28. دكتر هوشنگ دباغ، گروه عمران دانشگاه كردستان

نظرات