منشور کتیبه عصر باستانی (مکعب)

مکعب با هدف برگزاری کنفرانس هایی هدفمند با حمایت و همراهی مدیران و پرسنل با سوابق درخشان کار خود را آغاز نموده است.

باور داریم آینده ساختنی است...
مکعب، دانشگاه مدیران...!
ما در مکعب باور داریم: با طراحی رویداد های مورد نیاز جامعه هدف که بیشتر آنان مدیران ارشد هستند، به طور غیر مستفیم بر فرهنگ جامعه و آینده شهر ها اثر میگذاریم.

هر رویداد طراحی شده در مکعب بر اساس جامعه مخاطب طراحی شده، نیاز سنجی، فراخوانی و اجرا میشود.
مکعب قبل از آنکه به عنوان یک شرکت دیده شود، بواسطه طراحی هایش شناخته میشود.
باور داریم هر روز طعم جدیدی در رویداد ها ایجاد کنیم، تا مخاطب در کنارمان تجربه ای متفاوت داشته باشد.

نظرات