دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر

محورهای همایش:

هنر و تولید دانش بنیان

معماری و تولید دانش بنیان

فلسفه هنر در اسلام

حکمت اسلامی و موسیقی

حکمت اسلامی و هنرهای تجسمی

حکمت اسلامی و هنرهای نمایشی

و...

نظرات