اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی

اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی

محورهای کنفرانس:

مفاهیم، روشها، ابزارها و کاربردها در:بینایی ماشین و پردازش تصویر
هوش محاسباتی و رایانش نرم
شبکه های عصبی و یادگیری عمیق
یادگیری ماشین و شناسائی الگو
داده کاوی و مهندسی دانش
بهینه سازی و رایانش تکاملی
نظریه، محاسبات و سیستمهای فازی
رباتیک و سیستمهای چند عامله هوشمند
تحلیل داده های حجیم

در حوزه های :علوم پایه
فنی و مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی

نظرات