نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در میکروبیولوژی و تولید فرآورده های بیولوژیک

نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در میکروبیولوژی و تولید فرآورده های بیولوژیک

محورهای همایش:

یافته های نوین میکروب شناسی و فرآورده های آن
روش های نوین تشخیص میکروارگانیسم ها و مطالعه علل بیماری ها
فناوری های نوین مقابله با میکروب ها و مقاومت های دارویی
بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی میکروبی
کاربرد میکروبها در صنعت غذا و دارو
شناخت آنتی ژن ها در تهیه فرآورده های بیولوژیک و واکسن ها

نظرات