هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران

محورهای همایش:

پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی:
۱-آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی،تطبیقی" ۲ -تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی ۳- مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی ۴-برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین ۵- برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی ۶- مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ۷- آموزش و بهسازی منابع انسانی ۸- رفتار شهروند سازمانی ۹- آموزش الکترونیک ۱۰- اخلاق اسلامی

پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی:
۱- مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی) ۲- سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )۳-روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان ۴- روانشناسی صنعتی و سازمانی ۵- روانشناسی فرهنگی و اسلامی ۶-فلسفه تعلیم و تربیت ۷- روانشناسی شخصیت ۸- روانشناسی سلامت ۹- روانشناسی عمومی ۱۰- روانشناسی بالینی ۱۱- روانشناسی تربیتی ۱۲- مشاوره مدرسه

محورهای کنفرانس:

پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی:
۱- جامعه شناسی مسائل اجتماعی ۲- برنامه ریزی رفاه اجتماعی ۳- مدیریت خدمات اجتماعی ۴- مطالعات زنان و خانواده ۵- علوم ارتباطات اجتماعی ۶- پژوهش علوم اجتماعی ۷- فلسفه علوم اجتماعی ۸- زیست اخلاق اسلامی ۹- سازگاری اجتماعی ۱۰- ازدواج و خانواده ۱۱- مطالعات جوانان ۱۲- جمعیت شناسی ۱۳- رشد اجتماعی

محورهای ویژه:
۱- راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه ۲- توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها ۳- راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی ۴- اخلاق و فرهنگ در پژوهش ۵- سبک زندگی سالم ۶- سایر مباحث مرتبط

نظرات