اولین همایش بین المللی هوش مصنوعی، علم داده و تحول دیجیتال در صنعت نفت و گاز

اولین همایش بین المللی هوش مصنوعی، علم داده و تحول دیجیتال در صنعت نفت و گاز

محورهای کنفرانس:

بهینه سازی و افزایش بهروری در صنعت نفت و گاز و صنایع شیمیایی خودکار و بهینه کردن فرآیندهای مختلف و زنجیره تامین قطعات
استفاده از داده های پهپاد ها و ماهواره ها در مانیتورینگ آلاینده ها در سکوها و کارخانه های فرآورشی
برنامه ریزی و مدیریت عملیات چاه های نفتی و گازی
استفاده از داده های پهپاد ها و ماهواره ها برای بازرسی و تعمیر در مناطق پرخطر و افزایش ایمنی
ایجاد پلتفرم های تحلیلی قدرتمند برای بهبود کارایی عملیاتی و مدیریتی
روشهای نوین پایش و حذف آلاینده ها با علم داده
هوش مصنوعی در مدیریت بحران درصنعت نفت و گاز و پتروشیمی
خودکار کردن فرآیندهای مختلف بسته شدن یا تغییر حالت برای کاهش خطر خطاهای انسانی و بالابردن بهره وری
استفاده از کلان داده های جمع آوری شده از کارخانجات و سکوهای دریایی و خشکی برای نگهداری دارایی ها و کاهش خرابی ها
پردازش داده ها در حیطه های مختلف لرزه نگاری، حفاری، مخازن تولید و فرآیند
بهبود سیستم های اسکادا در جمع آوری و اخذ داده از خطوط لوله و چاه های نفت و گاز
تعمیر و نگهداری بهبود یافته به کمک هدست های AR برای آموزش بدون دست و ابزارها و قطعات برای افزایش کارایی تعمیر و نگهداری
نظارت بر دارایی ها به کمک حسگرهای مجهز به اینترنت اشیا برای دسترسی از راه دور به داده ها
بازرسی و تشخیص و کنترل کیفیت
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک و مدیریت ریسک و تصمیم گیری
مهندسی تولید و بهره برداری نفت بهینه سازی عملیات بهره برداری نفت و گاز
برنامه ریزی و مدیریت عملیات چاه
کاربرد علم داده در بهینه سازی روش های تحریک چاه (شکافت هیدرولیک، اسیدکاری چاه و ..)
افزایش آگاهی بهینه از چاه با استفاده از حسگرهای مجازی
مدیریت میزان برش آب تولیدی وابسته به نرخ
کاربرد یادگیری ماشین برای بهینه سازی تکمیل چاه
تشخیص خرابی های چاه و پیش بینی ها در سیستم های فرازآوری مصنوعی
فرصت ها و چالش های استفاده از علم داده در مهندسی تولید
مدیریت و برنامه ریزی عملیات های سرچاهی
حفاری و اکتشاف نفت و گاز طراحی شکاف های هیدرولیکی از طریق علم داده
تشخیص الگو از داده های سایزمیک در تعیین خواص مخزن و چینه شناسی
چینه نگاری سکانسی و رسوب شناسی
تعیین خواص از پتروگرافی و مقطع نازک از طریق یادگیری ماشین
استفاده از داده های لرزه نگاری و حفاری، برای پیش بینی ریسک، افزایش نرخ موفقیت عملیات اکتشاف و صرفه جویی در زمان و هزینه
طراحی و بهینه سازی عملیات حفاری از طریق علم داده
استفاده از یادگیری ماشین در تخمین پارامترهای حفاری (تورک، درگ، آهنگ نفوذ و ...)
تجهیزات، سیالات و مواد مورد استفاده در حفاری
جداری گذاری و سیمان کاری چاه
اندازه گیری ها، ثبت و ذخیره سازی داده ها در حفاری و اتوماسیون کردن آن
تحقیق و توسعه حفاری (تحقیق، توسعه و نوآوری) از طریق علم داده
استفاده از هوش مصنوعی برای بررسی ساخت تاسیسات دریایی و سیستم های زیر دریا
طراحی و انتخاب سیالات و مواد و تجهیزات حفاری
مهندسی مخازن هیدروکربوری تطبیق تاریخچه تولید و شبیه سازی مخزن با استفاده از هوش مصنوعی
میدان نفت و گاز دیجیتال
روش های بهبود و ازدیاد برداشت نفت (IOR/EOR) و غربالگری از طریق یادگیری ماشین
تعیین مشخصه خواص سازند مخزنی از طریق فیزیک سنگ دیجیتال
روش های بهینه ذخیره سازی گاز در ساختارهای زیرزمینی
تخمین و پیش بینی خواص سنگ و سیالات مخزنی
استفاده از کلان داده های برای بهبود مدل های جامع میادین نفت و گاز
تبدیل و ذخیره سازی گاز طبیعی
تحقیقات بنیادی در توصیف،دینامیک، مدیریت و ارزیابی مخزن از طریق یادگیری ماشین مدیریت
مخازن غیر متعارف و پیچیده و ارزیابی ذخایر
مهندسی شیمی و فرآیند پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی
سینتیک و طراحی راکتور
انرژی و احتراق
مدلسازی ترمودینامیکی
جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، و کربن زدایی

نظرات