نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی

نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی

محورهای کنفرانس:

شهر آینده از نگاه اندیشه بومی زمینه های فلسفی و عرفانی شهر آینده
فرهنگ و تمدن در شهر آینده
نقش و جایگاه بافت های تاریخی در شهر آینده
روش پژوهش روش شناسی پژوهش و مطالعه شهرآینده
آینده پژوهی
آینده حرفه/ دانش شهرسازی نقش حرفه شهرسازی در شهر آینده
نظام تولید و تخصیص فضا در شهر آینده
کاربری زمین، تراکم و جمعیت در شهر آینده
حمل و نقل در شهر آینده
برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و معماری در شهر آینده
شهر هوشمند شهر هوشمند
فن آوری های نوین در شهر آینده
پژوهش ها و ایده پردازی های متاورس و شهر آینده
مدیریت شهری حکمروایی و سیاستگذاری شهر آینده
مدیریت شهری شهر آینده
مدیریت بحران و تاب آوری مدیریت بحران در شهر آینده
تاب آوری در شهر آینده
پژوهش های امنیت در شهر آینده
مطالعات محیط زیست در شهر آینده
پدافند غیرعامل در شهر آینده
سبک زندگی جامعه و جمعیت در شهر آینده
اقتصاد در شهر آینده
زندگی جمعی در شهر آینده

نظرات