سومین همایش ملی برند در ورزش

سومین همایش ملی برند در ورزش

محورهای کنفرانس:

مفاهیم برند (هویت، ارزش ویژه، تصویر، شخصیت، معماری، ارزش گذاری برند و ...)
برند و علوم (مدیریت، جامعه شناسی، اخلاق، روانشناسی، اقتصاد، توریسم و ...)
برند، ارتباطات و رسانه (اینترنت، شبکه های اجتماعی و ...)
برند باشگاهی و سازمانی در ورزش
برند شخصی در ورزش
برند و بازاریابی
برند و کارآفرینی
برند و بین الملل

نظرات