فهرست سالن کنفرانس شهر اصفهان
مرکز همایش های بین المللی امیرکبیر دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگانمرکز همایش های بین المللی امیرکبیر دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان

مرکز همایش های بین المللی امیرکبیر دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان

مرکز همایش های بین المللی امیرکبیر دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در آذرماه ۱۳۸۹ به مناسب اولین سمپوزیوم بین المللی ...