فهرست سالن کنفرانس شهر تبریز
مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریزمجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز در منطقه خوش آب و هوای شهر تبریز واقع در بلوار استاد شهریار برای جلب گردشگران ...