فهرست سالن کنفرانس شهر مشهد
آمفی تئاتر هتل مدینه الرضاآمفی تئاتر هتل مدینه الرضا

آمفی تئاتر هتل مدینه الرضا

آمفی تئاتر هتل مدینه الرضا یک سالن کنفرانس در شهر مشهد می باشد

اتاق جلسات هتل مجلل درویشیاتاق جلسات هتل مجلل درویشی

اتاق جلسات هتل مجلل درویشی

اتاق جلسات هتل مجلل درویشی یک سالن کنفرانس در شهر مشهد می باشد

سالن کنفرانس اصلی هتل مدینه الرضاسالن کنفرانس اصلی هتل مدینه الرضا

سالن کنفرانس اصلی هتل مدینه الرضا

سالن کنفرانس اصلی هتل مدینه الرضا یک سالن کنفرانس در شهر مشهد می باشد