اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری

محورهای همایش:


جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحولات جغرافیایی جمعیت ایران
تاثیر توسعه گردشگری در تولید صلح، امنیت، تفاهم و درآمد
چالش های زیست محیطی اماکن گردشگری
زیرساخت های الکترونیکی گردشگری و گردشگری مجازی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مطالعات آینده پژوهی در حوزه های شهری
توسعه پایدار شهری و چشم انداز آینده
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
عوامل طبیعی و انسانی موثر بر ناپایداری شهرها
شهر هوشمند و کاربرد فن آوری های نوین در ساخت و توسعه شهری
جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی و مدیریت شهری
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
جغرافیا، امنیت شهری و توسعه پایدار
کاربرد فن آوری های نوین در تحلیل فضایی جرائم اجتماعی
شهروند، فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی
گردشگری شهری و اقتصاد پایدار
مدیریت و برنامه ریزی شهری مبتنی بر فن آوری های نوین
کاربرد فن آوری های نوین در مدیریت بحران شهری
کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات شهری
شهر خلاق و توسعه گردشگری شهری
بازآفرینی شهری
جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
کاربرد فن آوری های نوین در مطالعات ژئومورفولوژی
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
کاربرد فن آوری های نوین در پایش مخاطرات با منشا زمین ساختی (زلزله، رانش زمین، فرونشست)
ژئومورفولوژی و گردشگری (ژئوتوریسم، اکوتوریسم، ژئوپارک و...)
کاربرد فناوری های نوین در پایش چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی
ژئوسایت، ژئوپارک و ژئودایورسیتی
جغرافیایی طبیعی (اقلیم شناسی)

نظرات