بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME۲۰۲۰) با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران و میزبانیدانشگاه صنعتی امیرکبیربرنامهریزی شده و در تاریخ ۷ الی ۹ خرداد ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. کنفرانس بینالمللیISMEبا سابقه برگزاری بیست و هفت دوره، پرسابقهترین کنفرانس بینالمللی در زمینه مهندسی مکانیک است که در ایران برگزار میگردد. این کنفرانس در دو بخش اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی برگزار میشود و فرصت مناسبی برای ارتباط بیشتر بین صنعتگران و پژوهشگران رشته مهندسی مکانیک را فراهم مینماید.

لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه های کشور و همچنین صنعتگرانمحترم دعوت به عمل می آید، مقالات علمی و پژوهشی خود را به این همایش ارسال نمایند.

همچنین به اطلاع می رساند براساس تصمیم کمیته علمی همایش، تعدادی از مقالات منتخب جهت بررسی برای چاپ درنشریه مهندسی مکانیک امیرکبیرو یانشریه انجمن مهندسان مکانیکبه هیات تحریریه نشریات مذکور معرفی میگردد. بدیهی است تصمیم نهایی درخصوص چاپ این مقالات در نشریات یادشده منوط به ارسال نسخه کامل مقاله طبق ضوابط آن نشریات و طی شدن مراحل ارزیابی نهایی در هیات تحریریه خواهد بود.

نظرات