همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

نقش آمار و اطلاعات در مديريت و برنامه ريزي نظام سلامت 

 ارزيابي سامانه هاي ملي اطلاعات و راهكارهاي بهبود آن

 نحوه بررسي كيفيت دادها و سيستم هاي اطلاعات  سلامت

آسيب شناسي برنامه ريزي در سيستم سلامت و ارائه راهكارهاي اثربخش

نظرات