چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

محورهاي كنفرانس شامل حوزه هاي مختلف آموزش, پژوهش,آموزش و پرورش و دانشگاه ميباشد:

 • - شيوه هاي نوين در آموزش و پژوهش و چالش هاي آن
 • - شيوه هاي نوين تدريس و تاثير آن بر آموزش و يادگيري
 • - روش ها و يافته هاي نوين در علوم تربيتي
 • - جهاني شدن و نظام هاي آموزشي 
 • - ديدگاه­هاي نوين روان شناسي يادگيري، برنامه ­ريزي درسي و مديريت آموزشي در عصر حاضر 
 • - رويكردهاي نوين در آموزش ابتدايي،
 •  رويكردهاي نوين درمتوسطه اول و دوم، هنرستان ها و چالش هاي موجود
 • - نقد و بررسي و تحليل محتواي آموزشي كتاب هاي درسي آموزش و پرورش 
 • - شيوه هاي نوين تدريس و تاثير آن بر آموزش و يادگيري
 • - پژوهش در زمينه تدريس زبان انگليسي و زبان دوم (آلماني) در مدارس ايران 
 • - راهكارهاي بالا بردن كيفيت آموزشي زبان انگليسي و زبان دوم (آلماني) در مدارس ايران
 • - مديريت و برنامه ريزي آموزشي و پيشرفت تحصيلي
 • - اقدام پژوهشي در آموزش و پرورش
 • - مديريت مدرسه و بسترسازي جهت تحول مدرسه 
 • - راهكارهاي افزايش ميزان علاقه دانش اموزان به مطالعه و نهادينه كردن فرهنگ كتابخواني 
 • - راهكارهاي افزايش لذت بردن دانش اموزان در نوشتن 
 • - نقش رضايت و انگيزه شغلي معلمان در ميزان كاربست روش هاي نوين آموزش و پژوهشي در كلاس درس
 • - راهبردهاي نوين در تقويت انگيزه ي اوليا و دانش آموزان
 • - نقش مشاوره و هدايت تحصيلي در آينده شغلي و حرفه اي دانش آموزان 
 • - شيوه هاي نوين مشاوره، ارزشيابي و راهبردهاي ايجاد انگيزه
 • - آسيب‏هاي رواني، اجتماعي و تحصيلي دانش‏ آموزان
 • - نقش ارتباط خانواده و مدرسه در پيشبرد اهداف آموزشي و پيشگيري از مشكلات تربيتي و تحصيلي
 • - پژوهش هايي درباره افت تحصيلي دانش آموزان 
 • - ارزشيابي توصيفي وچالش هاي آن
 • - آموزش مهارت‏هاي اجتماعي، زندگي و ارتباطي به دانش‏ آموزان
 • - مشاور و راهنمايي (تحصيلي، خانواده، شغلي، توانبخشي)
 • - ارتباط بهداشت در سلامت روان و پيشرفت تحصيلي 
 • - اوقات فراغت و كلاس هاي فوق برنامه
 • - كاربرد ورزش در آموزش و سلامت دانش آموزان 
 • - روانشانسي ورزشي, مديريت ورزشي, حقوق ورزشي …
 • - سازوكارهاي مناسب براي ارتقا سطح آموزشي و پژوهشي معلمان و دانش آموزان 
 • - نقش دانشگاه فرهنگيان در يادگيري و ياددهي
 • - رويكردهاي نوين در آموزش عالي و دانشگاه ها و چالش هاي موجود 
 • - نوآوري، خلاقيت و كارآفريني در سازمان هاي آموزشي
 • - نقش دوره هاي ضمن خدمت آموزش و پرورش و آموزش عالي در تامين نيروي انساني متخصص براي آموزش و پژوهش نوين
 • - آموزش و پژوهش مديريت دانش و علم اطلاعات و تمامي موضوعات مرتبط با علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • - يادگيري الكترونيكي (E-Learning) و نقش آن در آموزش هاي نوين
 • - مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان هاي آموزشي
 • - تحقيق و پژوهش در راستاي تغير يا تدوين كتاب هاي درسي آموزش و پرورش در مورد اهميت هاي محيط زيست 
 • - ارتباط آموزش و پرورش با محيط زيست
 • - مديريت و كنترل آب و سيلاب و مديريت انرژي
 • - مديريت آموزش ، دولتي ، مديريت منابع انساني ، بحران و تمامي رشته هاي مديريت و مرتبط با آموزش و پژوهش 
 • - فرصت ها و چالش هاي توسعه سرمايه گذاري و تمامي موضوعات مرتبط با اقتصاد و صنعت (در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سازمان ها)
 • - نقش آموزش پژوهش محور در افزايش فرصت هاي شغلي و توسعه ي اقتصادي و جامعه
 • - راهكارهاي جذب سرمايه در بهبود سازوكار مدرسه و سيستم اموزشي 
 • - آموزش و ايمني دريانوردي
 • - آموزش و بحران هاي دريايي
 • - آموزش و تكنولوژي و تجهيزات دريايي

و كليه موضوعات مرتبط با آموزش و پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالي در تمام رشته هاي تحصيلي

نظرات