کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری

کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری

محورهاي كنفرانس:

محورهاي اصلي كنفرانس:
1- گردشگري، اكوتوريسم و توسعه شهري و روستايي

2- گردشگري، اكوتوريسم، مديريت و بازاريابي

3- گردشگري، اكوتوريسم و توسعه اجتماعي- اقتصادي

4- گردشگري، اكوتوريسم و معماري

5- گردشگري، اكوتوريسم و محيط زيست


زير محورهاي كنفرانس:
1- گردشگري، اكوتوريسم و توسعه شهري و روستايي
   - گردشگري و جهاني شدن
   - گردشگري و آمايش سرزمين
   - گردشگري و توسعه شهري و روستايي
   - اكوتوريسم و توسعه منطقه اي

 

2- گردشگري، اكوتوريسم، مديريت و بازاريابي
   - اكوتوريستم و فرصت هاي كسب و كار
   - اكوتوريسم، فناوري اطلاعات و استارتاپ ها
   - مشتري مداري در بازاريابي اكوتوريسم
   - بازارهاي هدف در اكوتوريسم
   - نقش كار آفريني در حوزه اكوتوريسم
   - فناوري اطلاعات در گردشگري

3- گردشگري، اكوتوريسم و توسعه اجتماعي- اقتصادي
   - اكوتوريسم و آداب و رسوم جوامع محلي
   - اكوتوريسم و درآمدهاي پايدار از حوزه گردشگري
   - اكوتوريسم و توانمند سازي جوامع محلي
   - گردشگري و صنايع دستي

4- گردشگري، اكوتوريسم و معماري
   - اقامتگاه هاي بوم گردي و معماري بومي
   - گردشگري و منظر شهري و روستايي
   - معماري و گردشگري پايدار
   - معماري و توسعه صنعت گردشگري

5- گردشگري، اكوتوريسم و محيط زيست
   - اكوتوريسم و مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست در ايران
   - اكوتوريسم و ميراث طبيعي
   - اكوتوريسم و انرژي‌هاي پاك
   - مديريت پسماند و گردشگري
   - تنوع زيستي و گردشگر

نظرات