سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

محورهاي همايش:

روانشناسي

تعليم و تربيت

علوم تربيتي

مطالعات و آسيب هاي اجتماعي

سايت زندگي و حمايت هاي اجتماعي

نظرات