اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

محورهاي همايش:

معماري و توسعه پايدار :
-  معماري و هويت شهري
-  معماري پايدار
-  روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
-  انرژي هاي نو در معماري
-  سبك شناسي معماري
-  معماري خياباني
-  تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
-  گرافيك شهري
-  مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
-  معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند
-  معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
-  نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
-  الگوهاي معماري بومي
-  معماري منظر
-  بوم شناسي
-  زيبايي شناسي در معماري
- و ساير ايده هاي نوين با معماري شهري

 محيط زيست و توسعه پايدار

-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
-ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-مسائل محيط زيست كلان شهرها
-اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
-اكولوژي شهري و شهر سبز
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
-همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه  با محيط زيست
-مكانيسم هاي توسعه پاك
-اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
-ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
-مديريت پسماند در شهرها
-فاضلاب شهري و تصفيه
-طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
-حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي مجيط زيستي آن

جغرافيا و توسعه پايدار
- سيستم اطلاعات جغرافيايي
- جغرافياي شهري
- جغرافياي روستايي
- جغرافياي انساني
- جغرافياي طبيعي
- جغرافياي پزشكي
- جغرافياي سياسي
- جغرافياي حمل و نقل
- جغرافيا و ژئوموفولوژي
- جغرفيا و كارتوگرافي
- جغرافيا و محيط زيست
- جغرافيا و منابع طبيعي
- جغرافيا و محيط زيست دريايي
- جغرافيا و آمايش سرزمين
- جغرافيا و مديريت بحران
- جغرافيا و كاهش مخاطرات طبيعي
- جغرافيا و اقليم شناسي 

 شهرسازي و توسعه پايدار
-    برنامه‌ريزي شهري
-    برنامه‌ريزي حمل و نقل
-    برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي
-    برنامه‌ريزي شبكه‌هاي زيرساختي
-    برنامه‌ريزي محيط زيست
-    طراحي شهري
-    برنامه ريزي منطقه اي 
-    مديريت شهري

نظرات