اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران

اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران

محورهاي كنفرانس:

مفاهيم و الزامات هوش تجاري
-چيستي و چرايي هوش تجاري 
-اهميت بهره گيري از هوش تجاري در سازمان هاي امروز در همسويي با دوران پساتحريم
-مصورسازي داده ها در قالب داشبوردهاي مديريت و بررسي What
-مصورسازي داده ها در قالب هوش تجاري و بررسي Why با بهره گيري از قابليت تحليل
-داده كاوي و كاربردهاي آن در هوش تجاري
-ضرورت بهره گيري از هوش تجاري در تحليل نقاط ضعف و قوت سازمان با هدف كاهش ريسك 
-هوشمندي مديران و كارشناسان ارشد سازمان در شناسايي فرصت ها و تهديدهاي پيش رو با بهره گيري از هوش تجاري 
-تصميم گيري مبتني بر حقايق سازمان و محيط آن با استفاده از هوش تجاري
-چابكي سازمان در اتخاذ تصميمات اثربخش و كارآمد با بكارگيري هوش تجاري 
-چابكي در اقدامات عملي و پيشگيرانه در برابر آينده سازمان با بهره گيري از هوش تجاري
-بهره گيري از كلان داده در همسويي با داده هاي دروني سازمان
-تسهيم دانش در سازمان با بكارگيري هوش تجاري   
     
اهداف استراتژيك و مديريت عملكرد در هوش تجاري
-اهميت تعيين اهداف استراتژيك سازمان در دستيابي اثربخش به رسالت هوش تجاري
-عملياتي كردن اهداف استراتژيك سازمان به شاخص هاي كليدي عملكرد و ارتباط آن با هوش تجاري
-كارت امتياز متوازن و داشبوردهاي مديريتي در همسويي با اهداف استراتژيك سازمان 
-كارت امتياز متوازن و داشبوردهاي مديريتي براي بهبود مديريت عملكرد سازمان

انبار داده و پياده سازي هوش تجاري
-بررسي متدلوژي- محور آمادگي سازمان از ديدگاه هاي نرم و سخت پيش از پياده سازي هوش تجاري
-بررسي متدلوژي- محور استقرار موفق سيستم هوش تجاري در سازمان هاي با بستر آماده پياده سازي
-بهره گيري از انبار داده و مراكز داده بعنوان مولفه هاي كليدي پياده سازي هوش تجاري
-مكعب هاي داده و پردازش برخط تحليل در هوش تجاري
-كيفيت و امنيت داده و نقش آنان در بهره گيري اثربخش و كارآمد از هوش تجاري
-بكارگيري مناسب فرايندهاي استخراج، تغييرشكل، و بارگذاري داده ها در سيستم هاي هوش تجاري

نظرات