دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

محورهاي همايش:

 علوم پايه
گياه شناسي
فيتوشيمي
بيوشيمي
ژنتيك
اثرات بيولوژيك
بيوتكنولوژي
 
 كشاورزي و منابع طبيعي
اكولوژي
فيزيولوژي گياهي
اهلي كردن و اصلاح
بيوتكنولوژي
  اكوفيزيولوژي
بهره برداري از منابع طبيعي
بيوتكنولوژي
 فرآوري
زيست شناسي
 فارماكولوژي
ميكروبيولوژي
كشت و زراعت
فراوري اوليه پس از برداشت
مكانيزاسيون
تكنولوژي بذر
مبارزه با آفات
مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
مديريت تغذيه و آبياري در محصولات زراعي و باغي
كاربرد بيوتكنولوژي و كشت ­بافت در علوم كشاورزي
تاثير تنش­هاي زنده و غير زنده در توليدات كشاورزي
فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
 
 
 داروسازي، پزشكي و دامپزشكي
طب سنتي
اثرات فارماكولوژيك
اثرات باليني
فرمولاسيون و كنترل
كاربرد طب سنتي و گياهان دارويي و دارو هاي گياهي در سبك زندگي سالم
كاربرد گياهان دارويي و طب سنتي ومكمل در پيشگيري از بيماري ها
استفاده همزمان ازروش هاي مختلف طب مكمل و طب رايج در پيشگيري و درمان بيماران
خلاقيت در پيشگيري و درمان بيماران باگياهان دارويي و طب سنتي و طب مكمل
استفاده از درمان هاي معنوي در پيشگيري و درمان بيماران
كاربرد طب سنتي ومكمل در تكامل سالم ذهن، روان و معنويت
تحقيقات سلامت مبتني بر قرآن و حديث
مباني فلسفي روش هاي سنتي ومكمل و نگرش آنان به سلامت و بيماري
سايرمحورهاي مرتبط باطب سنتي ومكمل
به­نژادي و توليد گياهان زراعي و باغي
مديريت علف‍هاي هرز، آفات و بيماري‍ها
كاربرد علوم نانو در كشاورزي
تغذيه دام و طيور
فيزيولوژي دام و طيور
پرورش و تغذيه آبزيان
ژنتيك و اصلاح دام و طيور
نقش تكنيك­هاي توليد مثلي در توليدات دامي
دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
زيست شناسي (گياهي و جانوري)
 
 صنعت و اقتصاد
بازرگاني گياهان دارويي و فراورده هاي آنها
توليد فراورده هاي گياهان دارويي
نوآوري در توليد محصولات راهبردي
نظام كيفي و توليد محصولات با كيفيت
انتقال تكنولوژي و توليد محصولات گياهي
سايرمحورهاي مرتبط باگياهان دارويي

 

نظرات