دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

با عنايت به جديد بودن موضوع، گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌هاي نو در زمينه‌هاي علوم مديريت و مهندسي صنايع، سعي براين است تا با برگزاري اين كنفرانس بر تعالي هرچه بيشتر دستاورهاي علمي افزوده و با تطبيق اولويت‌هاي پژوهشي با نيازهاي موجود شرايط را براي ظهور و بروز پتانسيل هاي عرصه صنايع داخلي تقويت نمايد.
مديريت موثر دانش سازمانها را از زيانهاي ناشي از خاتمه ارتباط مديران و كاركنان با شركت حفظ نموده و گسترش مفاهيم كليدي را در سطح زير واحدهاي سازمان تسهيل مي نمايد. در شرايط كنوني بسياري از سازمان هاي فعال در عرصه داخلي جهت استفاده از مزيت هاي رقابتي حاصل از فرآيندهاي دانشي، به كشف، خلق، انتشار و استفاده از دانش همت گمارده اند.
« دومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع» بستر و ظرفيتي است كه انديشمندان، محققان و دانشجويان حوزه مديريت را گرد هم آورد تا آخرين دستآوردهاي علمي را در اين حوزه مورد بررسي قرار دهند و هم انديشي علمي صورت پذيرد. و با نمايه سازي مقالات خود در پايگاه هاي استنادي معتبر به توليد علم و نظريه پردازي علمي بپردازند .اين گردهمايي بزرگ فرصتي است براي هم افزايي صاحبان پروژه هاي ملي و بين‎المللي و تبادل تجربه با انتقال دانش براي مديران دولتي و غير دولتي است. بدين وسيله از عموم پژوهشگران، دانشگاهيان، مديران، مهندسان، اعضاي كميته علمي، داوران، حاميان و دست اندركاران و ديگر صاحبنظران علاقه‌مند به محورهاي كنفرانس دعوت به عمل مي آيد با حضور فعال خود از طريق ارائه مقاله و شركت در كنفرانس، در تحقق اهداف آن همكاري نمايند.

 

محورهاي كنفرانس:

مديريت
- مديريت استراتژيك
- مديريت عمومي و توسعه اقتصادي
- مديريت كيفيت
- بهره وري و تعالي سازماني
- ارتباطات سازماني
- رهبري و رفتار سازماني
- مديريت توليد، فرايند و عمليات
- مديريت زنجيره تامين
- مديريت اسلامي
- مديريت تكنولوژي
- مديريت دانش
- مديريت رسانه
- مديريت شهري
- مديريت پروژه
- مديريت اجرايي
- مديريت دولتي
- مديريت صنعتي
- مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
- مديريت منابع انساني
- مديريت آموزشي
- مديريت و طراحي سيستم
- بازاريابي بين المللي
- مديريت بازرگاني
- رفتار سازماني
- مباحث نوين در علم مديريت
- مديريت و فرهنگ
- مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
- مديريت گمركات و بالندي اقتصادي
- مديريت مالي و حسابداري
- بانكداري
- كارآفريني
- كارآفريني اجتماعي

مهندسي صنايع
- اقتصاد مهندسي و مهندسي مالي
- تحليل سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي
- طراحي سيستم هاي توليدي و خدماتي
- مديريت اتلاف و بهره وري و ناب سازي فرآيندها
- مديريت و مهندسي انرژي - محيط زيست
- مديريت و مهندسي صنايع
- مديريت و مهندسي كيفيت
- مهندسي سلامت
- مديريت و مهندسي نگهداري و تعميرات
- مهندسي ساخت و توليد
 

نظرات