همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

محورهاي همايش:

-مهارت هاي نوين مديران آموزشي در عصر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
-مطالعه تطبيقي مديريت آموزشي در ايران و جهان
-چالش هاي مديران آموزشي در هزار سوم
-تدوين استانداردهاي حرفه اي مديران آموزشي در مراكز مختلف
-شيوه هاي نوين مورد نياز مديران آموزشي
-توانمندسازي مديران
-صلاحيت هاي حرفه اي مديران
-صلاحيت هاي اخلاقي مديران
-صلاحيت هاي اجتماعي مديران
-صلاحيت هاي علمي- آموزشي مديران
-صلاحيت مديريتي مديران
صلاحيت هاي فناوري مديران
--صلاحيت هاي فكري مديران
-صلاحيت هاي حرفه اي مديران

 

نظرات