اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

با توجه به اينكه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ركن اساسي پيشرفت و توسعه كشور را تشكيل مي دهند و توسعه پايدار منوط به احداث صنايع انرژي زا و انرژي بر دوستدار محيط زيست اعم از هوا، آب و خاك مي باشد، دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي دانشگاه خليج فارس بوشهر  اقدام به برگزاري " اولين كنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشيمي خليج فارس" با رويكرد انرژي و محيط زيست در تاريخ يكم ارديبهشت ماه سال 1395 نموده است. لذا از كليه دانشگاهيان، پژوهشگران و صنعتگران عزيز جهت شركت در اين همايش و ارائه نتايج پژوهش هاي اصيل و ارزشمند خود دعوت بعمل مي آيد.

 

محورهاي كنفرانس:

محورهاي كنفرانس در بخش انرژي:
     1. توليد، انتقال و ذخيره انرژي
          • انرژي هاي تجديدناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ...)
          • انرژي هاي تجديدپذير (باد، آب، امواج، زمين گرمايي، زيست توده، خورشيدي، هسته اي، انرژي هيدروژني و پيل سوختي و ...)
          • فناوري هاي نوين توليد، ذخيره سازي، انتقال و توزيع انرژي
          • نقش و تأثير صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در توليد حامل هاي جديد انرژي (تبديلات گاز به مايع و ...)
          • انتقال و صادرات انرژي
          • توليد پراكنده و توليد همزمان آب، برق و حرارت
          • مخازن انرژي هاي فسيلي
     2. بهينه سازي مصرف انرژي
          • فناوري هاي بازيافت انرژي
          • بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
          • شبكه هاي هوشمند و سيستم هاي نوين اندازه گيري انرژي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
     3. مديريت انرژي و توسعه پايدار
          • دورنماي بلندمدت فناوري هاي توليد انرژي
          • فرصت ها و تهديدهاي استفاده از صنايع انرژي فسيلي موجود
          • پروژه هاي نفتي و گازي در ميادين مشترك
          • تجاري سازي فناوري هاي نوين انرژي
          • پروتكل ها و استانداردهاي جهاني حامل هاي انرژي
          • صنعت انرژي ايران در دوران پسا تحريم
 
محورهاي كنفرانس در بخش محيط زيست:
     1. تأثير صنايع و محيط زيست
          • اثرات متقابل محيط زيست و توليد انرژي
          • تأثير صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اقليم منطقه
          • تأثير صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر محيط زيست (آب، خاك و هوا)
          • تأثير صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در بحران آب
     2. حفظ محيط زيست
          • روش هاي مختلف تصفيه پساب
          • پسماند و بازيافت آن در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
          • كاربرد فناوري هاي نوين در پاكسازي و حفظ محيط زيست
          • مشكلات روش هاي سنتي تصفيه پساب
          • استانداردسازي ايمني، بهداشت و محيط زيست در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
     3. مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
          • صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، محيط زيست و توسعه پايدار
          • گرمايش جهاني، گازهاي گلخانه اي و تجارت نشر گازهاي گلخانه اي
          • آلودگي هاي محيط زيست و روش هاي كنترل آن
          • صنايع نفت، گاز و پتروشيمي انرژي بر و انرژي زا و محيط زيست
          • كنوانسون ها و پروتكل هاي انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار
          • هزينه هاي اجتماعي انرژي و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 
و ساير محورهاي مرتبط با انرژي و محيط زيست 

نظرات