همایش ملی برند در ورزش

همایش ملی برند در ورزش

محورهاي همايش:

- مفاهيم نوين در برند

- برند و علوم

- برند سازماني و شهري

- برند، ارتباطات و رسانه

- برند و كارآفريني

- برند و بين الملل

- برند شخصي

نظرات