کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان

کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان

محورهاي كنگره:


 مهندسي معماري و شهرسازي :

معماري:
- سوانح طبيعي 
- انرژي هاي نو
- نوين در معماري
- حقوق زيست محيطي
- ارتباط انسان با طبيعت 
- مصالح و فناوري هاي 
- معماري و شهرسازي پايدار
- محيط، شهرسازي و معماري
- شهرسازي و محيط زيست پايدار
- ارزيابي زيست محيطي پروژه ها 
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن  
- طراحي همساز با اقليم و مصرف انرژي
- توسعه پايدار در معماري، منظر و شهرسازي

شهرسازي :
- GIS 
- معماري منظر
- اقتصاد شهري 
- شهر و سياست 
- معماري داخلي 
- طراحي شهري
- بافت هاي قديمي
- جغرافياي شهري
- مهندسي معماري
-بافت هاي فرسوده 
- آمار در شهرنشيني 
- معماري زير زميني 
- برنامه ريزي شهري
- تحليل فضاي شهري
- جامعه شناسي شهري
- شناخت فضاي شهري
- حقوق و قوانين شهري
- جمعيت شناسي شهري
- چالش هاي شهرسازي 
- طراحي در شهرسازي
- درك و بيان محيط شهري
- مدل هاي كمي شهرسازي
- نقشه برداري در شهرسازي 
- تكنيك ها برنامه ريزي شهري
- مطالعات معماري ايران و تركيه
- معماري اسلامي، ايراني و تركيه 
- مباني روش هاي طراحي شهري
- معماري اسلامي معاصر ايران و تركيه
- مباني روش هاي برنامه ريزي - شهرسازي اسلامي

مهندسي عمران، ترافيك و نقشه برداري :

- ايمني ترافيك 
- راه و ترابري
- محيط زيست
- تكنولوژي بتن
- مهندسي ترافيك
- حمل‌و‌نقل همگاني
- ژئو تكنيك و معدن
- طرح هندسي معابر
- هيدروليك، منابع آب
- مديريت ساخت و ساز
- حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار
- هماهنگي شكلي سازه و معماري
- ايمني سازه در معادن زير زميني
- مهندسي تونل براي نواحي شهري
- سازه هاي غير ساختماني و صنعتي
- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي
- نقشه برداري و ژئودزي و ژئوماتيك
- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
- طراحي شبكه‌هاي حمل‌ونقل همگاني
- سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل هوشمند و پايدار
- روش هاي عددي در مهندسي عمران
- ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي
- سازه هاي زيرزميني - مهندسي ارزش
- مديريت سيستم‌هاي حمل‌ و‌ نقل و ترافيك
- مهندسي سازه، زلزله و بهسازي لرزه اي
- مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل
- مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري
- معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
- بهسازي سيستم شريان هاي حياتي، بناها و پل ها
- اخلاق، چالش ها و ارزش ها در مهندسي عمران
- مهندسي منابع آب، سازه هاي هيدروليكي و دريايي
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل در عمران
- تحليل و نوآوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي
- مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب
- آموزش ترافيك قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه ترافيك
- سيستم هاي GIS با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
- توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي و نوين در سازه ها
- مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش و بيان رويكردهاي معماري
- كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفيزيك در سد سازي
- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
- اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه
- عيب يابي لرزه اي سازه ها و روش هاي بهسازي و مقاوم سازي سازه ها
-كاربرد فناوري هاي نوين ( جداگرهاي لرزه اي، ميراگراها و . . ) در بهسازي لرزه اي سازه ها

نظرات