دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر

پرديس بين الملل توسعه هزاره به پشتيباني و تلاش دپارتمان مهندسي خود و در راستاي اهداف از پيش تعيين شده اين سازمان مصمم به برگزاري كنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم كامپيوتر (IEECS2016) مي باشد. 

 

محورهاي كنفرانس:


مقالات ارسالي براي شركت در كنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم كامپيوتر (ICEECS2016) در حوزه هاي مهندسي برق، مهندسي مخابرات، مهندسي كنترل، الكترونيك كاربردي، فناوري اطلاعات، مهندسي الكترونيك، انفورماتيك، پايگاه داده و مهندسي نرم افزار، مهندسي پزشكي، مهندسي كامپيوتر، و علوم كامپيوتر مي باشد. لازم به ذكر است كه اين كنفرانس در راستاي اهداف برنامه ريزي شده خود مباحث زير را پوشش داده ولي تنها به زمينه هاي ذكر شده محدود نخواهد بود.

Computer Science Engineering
•    Communication and Networking
•    Database Systems, Data Warehousing, and Data Mining.......
•    Information Assurance
•    Information Systems
•    Web Services and Technologies
•    Software Engineering
•    Multimedia Processing
•    Mobile and Cloud Computing
•    Human-Centred Computing........
•    Distributed and Parallel Computing
•    Programming Languages
•    Artificial Intelligence and Machine Learning
•    E–Systems and Computer Systems............
•    Analog and Mixed-Signal IC Design and Testing
•    RF IC Design and Testing
•    Digital IC Design and Testing
•    Technology CAD
•    Ge Microelectronics
•    Integrated circuits manufacturing and Reliability
•    Electronic Devices, Compound Semiconductors, Si-Ge Heterostructures
•    MEMS and Microsystems
•    Solar Cells and Photonics
•    Wireless Communication and Sensor Networks
•    Optical Communication
•    Computational Theory
•    Internet and multimedia systems
•    Database and programming
•    Satellite Communication
•    MIMO, OFDM and Smart Antennas
•    Image and Video Processing
•    Pattern Recognition and Image Understanding
•    Biomedical Signal Processing
•    Biomedical Instrumentation and Sensors
•    Multimedia Cding and Communication
•    Speech and Audio Signal Processing
•    Adaptive Signal Processing
•    Embedded Systems
•    Computer Networks
•    Network Coding and Information Theory
•    Animation Systems
•    Formal Verification
•    Computer Architecture Design

Electronics Engineering
•    QoS Provisioning and Architectures
•    Telecommunication Services and Applications
•    Wireless Networking
•    Optical Communications
•    Multimedia Communications
•    Network Performance
•    Innovative Networking Technologies
•    Network Security and Cryptography
•    Network Planning and Design
•    Software Technology in communication Engineering

Applied Electronics
•    Real-Time and Embedded Systems
•    Reconfigurable Computing
•    VLSI Design
•    Biomedical Electronics
•    Industrial Electronics and Automations
•    Robotics
•    Electronic Devices in Communications
•    Software Engineering in Electronics
•    Applications of Neural Networks
•    Industrial Automation and Control

Power Engineering
•    High Voltage Engineering and Insulation Technologies
•    Power System and Energy
•    Electrical Machines, Power
•    Electric Vehicle Technology
•    Renewable Energy

Biomedical Engineering
•    Biomaterials, Tissue Engineering and Drug Delivery System
•    Biomechanics and Rehabilitation Engineering
•    Biomedical Imaging and Image Processing
•    Biomedical Instrumentation

Electrical Engineering
•    Battery Management System
•    Circuits and Electronics
•    Computer Relaying
•    Electric Energy Processing
•    Electromagnetic and Photonics
•    Electro-optical phenomena of semiconductors and techniques of photoelectron
•    Integrated optics and electro-optics devices
•    Microwave and millimeter circuit and antenna
•    Power Electronics
•    Power IC
•    Electromagnetic Compatibility
•    Radar and its Application
•    Remote control and techniques of GPS
•    Robotics and atomization engineering
•    Signal Integrity Design for High-Speed Digital Systems...........
•    Signal Processing
•    Simulation of propagation
•    Network Simulation and Modeling
•    Smart Grid
•    Solar Power Generation
•    Techniques of laser and applications of electro-optics
•    Wind Power Generation

نظرات