همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها

همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها

اهميت فـرهنگ‌سـازي در مقـوله مهمي چون حفـاظت از محيـط زيسـت براي بشـر امروز، مقـوله‌ي حايز اهميتي است كه نبايستي آنرا ناديده يا بي اهميت جلوه داد تا جايي كه بي توجهي به مسئله محيـط‌زيسـت هـم از لحـاظ منابع طبيعي و هم انساني، پيامدهاي ناگواري را براي اين كـره خاكي و انسان‌هاي ساكن بر روي آن خواهد داشت.
آب به‌عنوان يك مولفه مهم محيط‌زيست و ركن توسعه پايدار، سلامت، رفاه، صلح و امنيت در جهان محسوب مي‌گردد. كشور ايران در منطقه‌اي از دنيا قرار دارد كه تحت تأثير شرايط اقليمي و زيست‌محيطي، منابع آبي آن روز به روز كاهش‌يافته و تأمين آب مورد نياز صنعت، كشاورزي و حتي شرب مردم با مشكلات عديده‌اي روبرو شده است. معادله بيلان آبي كشور حاكي از آن است كه كشور در سال 1400 با توجه به افزايش جمعيت و ميزان برداشت‌ها وارد تنش آبي خواهد شد. اين در حالي است كه با معضل جدي آلودگي منابع آب موجود، ناشي از فاضلاب‌هاي صنعتي، كشاورزي و بهداشتي روبرو هستيم. به‌طوري كه بررسي‌هاي صورت‌گرفته توسط كارشناسان وزارت نيرو نشان مي‌دهد كمتر از 2 ميليارد مترمكعب (حدود 5 درصد) از فاضلاب‌هاي كشاورزي، صنعتي و بهداشتي كشور از مجموع حدود 30-40 ميليارد مترمكعب فاضلاب توليدي، در كشور جمع‌آوري و تصفيه مي‌گردند.
باور مسئـولـين و بـرگزاركنندگان همـايش ملـي "مصرف بهينه آب در صنعت- چالش‌ها و راهكارها" بر ايـن اسـت كه فـرهنگ‌سـازي در راستـاي الـگوي بهينه‌ي مصرف (به معني نهـادينه‌كـردن روش درست استـفاده از منابع زيستي و از جمله آب)، سبب ارتقاء شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌ها خواهد گرديد. اميـد كه ايـن همـايش محيـط منـاسـبي جهـت بررسي آرا و افكار انـديشـمندان و فـرهـيختگـان دانشگــاهي و تعــامل سـازنده با كارشناسان خبره صنعتي در راستاي بهبود شرايط زيست‌محيطي جامعه و از جمله بهينه‌سازي مصرف آب گردد.
 

 

محورهاي همايش:
با توجه به چالش‌هاي زيست‌محيطي كشور و خصوصا كاهش منابع آب و به‌منظور تمركز بر مهمترين دغدغه‌هاي موجود، محورهاي همايش به‌منظور كاربردي‌كردن دستاوردهاي علمي به‌صورت زير درنظر گرفته‌شدند:

-مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنعت
-بكارگيري فناوري‌هاي نوين در تصفيه و شيرين‌سازي آب و بازيافت پساب‌ها
-الزامات بازيافت و كاربرد پساب‌هاي شهري در صنعت
-استانداردهاي كمي و كيفي آب در صنعت
-راهبردهاي توسعه پايدار در تأمين آب صنعت
-تبادل آب مجازي توسط صنعت
-ضرورت سازگاري صنعت با تغييرات اقليم در كشور
-بازنگري در الگوي كشت فضاي سبز در صنايع
-بكارگيري فناوري‌هاي نوين كاهنده مصرف آب و كاهش ميزان هدررفت آب در صنايع
-اقتصاد آب و محيط‌زيست در صنعت

نظرات