اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

محورهاي كنفرانس:

محورهاي معماري
زبان مشترك معماري و ساير هنر ها
معماري اديان
مباحث نظري در روش هاي پيشرفته ساخت
شيوه ها و مكاتب آموزش معماري
نظريه و روش هاي طراحي
معماري و نقد
معماري پيش و بعد  از اسلام ايران
آرمان شهرها و معماري
مباحث در حوزه روانشناسي محيط
ادبيات معماري
تنظيم شرايط زمين
معماري و تكنولوژي
معماري و توسعه پايدار
ريشه ها و سير تحولات معماري اسلامي
سازه هاي نو در معماري
مباحث در حوزه حقوق و معماري
مباحث در حوزه حقوق و معماري
روش تحقيق در معماري
مديريت پروژه
معماري و خلاقيت
معماري و گردشگري
معماري اسلامي كشورهاي مختلف جهان
سازه هاي سنتي در معماري
مباحث در حوزه اقتصاد و معماري
سير انديشه هاي معماري
معماري و انرژي
معماري و فرهنگ
بافت ها و آثار تاريخي
معماري ايراني-اسلامي
مباحث نظري در ساخت و ساز
مباحث نظري در آموزش معماري
حكمت هنر اسلامي
معماري و اقليم
معماري و علوم رايانه
بافت هاي فرسوده شهري
و محور هاي آزاد مرتبط با معماري

محورهاي شهرسازي
پايداري در شهرسازي
حمل و نقل شهري
اكولوژيك شهري و شهر سبز
شاخص ها، سياست ها، موانع و محدوديتهاي توسعه شهري
ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در منظر شهري 
زيبايي‌شناسي در شهر
طراحي شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
آرمان‌شهر اسلامي
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
جغرافيا وشهرسازي
هويت شهري و معماري خياباني
جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي 
مديريت پسماند در شهرها
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
شهرسازي، تكنولوژي و توسعه نوين شهري
انديشه ها و فن آوري هاي نودر شهرسازي
مديريت پسماند در شهرها
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
شهرسازي، تكنولوژي و توسعه نوين شهري
انديشه ها و فن آوري هاي نودر شهرسازي
فضاي سبز و محيط زيست شهري
منظر شهري، فرهنگ، هويت و اجتماع
شهرهاي خلاق و گسترش هاي شهري نوين
تجارب طراحي شهري وشهرسازي در جهان
بهسازي و نوسازي شهري
نمادها، نشانه ها و هويت شهر ايراني- اسلامي
عناصر سازنده و هويت بخش در مناظر شهري سنتي و شهرهاي جديد
تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
و محور هاي آزاد مرتبط با شهرسازي

محورهاي مديريت شهري
محيط زيست و مديريت شهري
حمل و نقل و ترافيك و مديريت شهري
امنيت، مديريت بحران، پدافند غيرعامل و مديريت شهري
شهر هوشمند و مديريت شهري
خدمات شهري و مديريت شهري
آب، فاضلاب و مديريت شهري
بافت هاي فرسوده، حاشيه‌نشيني و مديريت شهري
شوراها، مديريت محلي و مديريت شهري
گردشگري و مديريت شهري
زيرساخت‌ها، خدمات فني و عمراني و مديريت شهري
اجتماع ، فرهنگ و مديريت شهري
اقليم و مديريت شهري
برنامه ريزي و مديريت شهري
بهداشت، ايمني و مديريت شهري
اقتصاد و مديريت شهري
عدالت اجتماعي، كيفيت زندگي، رفاه شهروندان و مديريت شهري
 و محور هاي آزاد مرتبط با مديريت شهري

نظرات