اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

-تغيير اقليم، خشكسالي و كيفيت منابع آب
-صنعت، كشاورزي،‌ شرب و كيفيت منابع آب
-مدلسازي كيفي منابع آب
-علم اطلاعات جغرافيايي، سنجش از دور و كيفيت منابع آب
-سازه هاي هيدروليكي و كيفيت منابع آب
-زمين شناسي و كيفيت منابع آب
-پساب ها، پسماندها و كيفيت منابع آب
-پايش كيفي منابع آب
-روش هاي نوين در ارتقاء كيفيت منابع آب
-بهره برداري و كيفيت منابع آب
-مديريت جامع، توسعه پايدار و كيفيت منابع آب
-منابع طبيعي، محيط زيست و كيفيت منابع آب
-مديريت بحران، ريسك و كيفيت منابع آب
-حقوق و كيفيت منابع آب
-فرد، جامعه، فرهنگ و كيفيت منابع آب

نظرات