اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

محورهاي همايش:

زيست شناسي
-علوم گياهي
- زيست شناسي فيزيولوژي گياهي
- زيست شناسي تكويني و سلولي گياهي
- زيست شناسي سيستماتيك گياهي

 علوم جانوري
- زيست شناسي فيزيولوژي جانوري
- زيست شناسي تكويني و سلولي جانوري
- زيست شناسي بيوسيستماتيك جانوري
- بافت شناسي و جنين شناسي
- بافت شناسي آبزيان

علوم سلولي و مولكولي
-ميكروبيولوژي
-بيوفيزيك
- بيوشيمي
- ژنتيك

زيست فناوري(بيوتكنولوژي ميكروبي)
-  زيست شناسي دريا
- بوم شناسي دريا
- جانوران دريا
- گياهان دريا
- آلودگي دريا
- اقيانوس شناسي
- فيزيك دريا
- زيست فناوري(بيوتكنولوژي دريا)
- كاربرد فن آوري هاي نوين در علوم زيست شناسي
- ساير مباحث مرتبط با علوم زيست شناسي

علوم باغباني
- ميوه كاري
- سبزي كاري
- گياهان داوريي
- گل و گياهان زينتي
- مهندسي توليدات گياهي و باغباني
- مهندسي فضاي سبز
- بيماري شناسي گياهي
- شناسايي و مبازه با علفهاي هرز
- حشره شناسي گياهي
- گياه پزشكي
- بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني
- فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه،گياهان دارويي،گل و گياهان زينتي و سبزي ها
- علوم و تكنولوژي بذر
- مهندسي فناوري باغباني
- توليد محصولات گلخانه اي
- كاربرد فن آوري هاي نوين در علوم باغباني
- ساير مباحث مرتبط با علوم باغباني و فضاي سبز

نظرات