اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی

اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی

محورهاي همايش:

هويت فرهنگي و سينماي كوردي (ادبيات، هنر، فلسفه)
-زبان و تكثر زباني
- آداب‌ورسوم
- زندگي
- خوراك و پوشاك
-هويت تاريخي
- موسيقي و ساير هنرها
- ادبيات مكتوب و شفاهي
- معماري و منظر و ...

هويت ديني و سينماي كوردي
-هويت اسلامي
- سينماي ديني
- باورهاي مذهبي و فلسفي
-سبك زندگي
-اخلاق و هنر
-  بحران هويت 
- گفتمان مذهبي در سينما
- تهاجم فرهنگي
- فرهنگ‌سازي و ...

هويت اجتماعي و سينماي كوردي
-جامعه شهري و روستايي
- گروه‌هاي اجتماعي
- قوميت و مليت
 -مهاجرت
- جهاني‌شدن
- بدن و سالخوردگي
-حقوق اجتماعي
- اقتصاد و معيشت
- بوم‌شناسي و جغرافياي انساني
- جنگ و صلح و ...

هويت فردي و سينماي كوردي
-ازدواج و خانواده
- جنسيت
- بهداشت جسم و روان
- اشتغال و تحصيل
- شخصيت
- سن و سال
- نژاد و ژنتيك
- فرد و اجتماع
- آموزش و تربيت و ...

 نظريه‌ها و رويكردهاي جديد در هويت و سينماي كوردي
-گفتمان فرهنگي
- نشانه‌شناسي
- انسان‌شناسي
- ساختار و سينما
- تحليل محتوا
- مخاطب شناسي
- نقد و تحليل
- مديريت و سياست‌گذاري سينمايي
- توليد و نمايش
- آسيب‌شناسي
- تعدد فرهنگي
- مطالعات تطبيقي 
- هنر بومي و هنر ملي
- نقش سينما و رسانه در تبيين هويت 
- بازتاب هويت كوردها در سينماي ديگر ملل
- سينماي كوتاه و مردم نگار
- نقش و جايگاه شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي در بحث سينما و هويت
- نقش دانشگاه در بحث هويت و سينما و ...
 

نظرات