اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی

اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی

در راستاي ارتقاي همكاري هاي علمي،تبادل انديشه و ارائه يافته هاي نوين بين اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان به منظور رشد و تعالي تربيت بدني و علوم ورزشي در حوزه بازاريابي ورزشي كميته ملي المپيك، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز و موسسه آموزش عالي ايوانكي در نظر دارد اولين همايش ملي بازاريابي ورزشي در تاريخ 23 و 24 ارديبهشت ماه 1394 برگزار نمايد. لذا از اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان محترم دعوت به عمل مي آيد تا با ارسال مقالات در محور هاي همايش شركت كنند.

 

محورهاي همايش:

-مديريت بازاريابي در ورزش
-تبليغات و ورزش
-گردشگري و ورزش
-بازاريابي الكترونيك و ورزش
-رفتار مصرف كننده در ورزش
-كارآفريني در ورزش
-تحقيقات بازاريابي در ورزش
-برند و ورزش
-رسانه و ورزش
-اقتصاد و ورزش
-حاميان مالي و ورزش
-خصوصي سازي و ورزش

نظرات