چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

-مدل سازي و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار

-توسعه صنعتي، كشاورزي، شهري و توسعه پايدار

-آلودگي ها و ارزيابي محيط زيست و توسعه پايدار

-آموزش، مديريت، حقوق، اقتصاد و توسعه پايدار

-تنوع زيستي، اكوسيستم ها و توسعه پايدار

-نقش جوامع محلي (NGO) و توسعه پايدار

-جغرافياي طبيعي و توسعه پايدار

-مديريت بحران و پدافند غيرعامل

-اقليم، سلامت و توسعه پايدار

 

محورهاي ويژه:

-مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

-كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست

-گردشگري و توسعه پايدار

-فرهنگ و آموزش منابع آب

-جنگل و مرتع

-جمعيت

-انرژي

نظرات