هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

محورهاي كنفرانس:

- الكترونيك

- مخابرات -  سيستم

- مخابرات،ميدان ها و امواج الكترومغناطيس

- قدرت،سيستم

- قدرت،ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت

- كنترل

- مهندسي پزشكي

- كامپيوتر

- فناوري اطلاعات 

- هوا فضا

 

نظرات