اولین همایش ملی جوشکاری صنعتی و نوین ساختمان

اولین همایش ملی جوشکاری صنعتی و نوین ساختمان

محورهاي همايش:

- جوشكاري كارگاهي  

- جوشكاري صنعتي

- صنعتي سازي ساختمان

- قطعات پيش ساخته 

- مديريت ساخت و اجرا

- آموزش و توسعه مهندسي عمران

- آزمونهاي مخرب و غيرمخرب 

- فن آوريهاي نوين در عمران

- ايمني و مديريت بحران

- طرح لرزه اي ساختمان ها

- تكنولوژي ساختمان

- بتن خود متراكم

نظرات