دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

محورهاي همايش:

گرايش حسابداري

-حسابداري دولتي و پاسخگويي 

-سيستم هاي اطلاعات حسابداري 

-نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه 

-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها 

-كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت 

-توليد و حسابداري مديريت 

-اثر بخشي گرايشات حسابداري 

-حسابداري سرمايه فكري 

-حسابداري محيط زيست 

-يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري 

-لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها 

-اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي 

-مهندسي مالي,رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي 

-تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت 

-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي 

-روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها 

-استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

-نوآوريهاي مالي در حوزه حسابداري

-كاربرد اينترنت در حسابداري

-نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي 

-مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

-حسابرسي وچالش هاي پيش رو 

-حسابرسي عملكرد مديريت 

-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي 

گرايش مديريت

-مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي

-افق هاي نوين در مديريت 

-چالشهاي فرا روي مديريت 

-مديريت دانش 

-سيستم ارزيابي متوازن 

-بازريابي وسرمايه گذاري 

-سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 

-مديريت رفتار در سازمانها و شركت ها 

-مديريت زمان در سازمانها و شركت ها 

-كارآفريني 

-نقش مديريت در افزايش توليد ملي 

-توانمند نمودن منابع انساني سازمانها 

-عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني 

-ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري 

-بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتريان 

-مديريت سود در سازمانها 

-مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران در سازمانها 

-توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان

-سازمان و اندازه گيري رضايت مشتريان

-مديريت و بهره وري رسانه

-نقش مديريت در صنعت 

-آثار اقتصادي و فرا اقتصادي درآمدهاي مالياتي

-و تمام موضوعات مرتبط با مديريت 

نظرات