اولین همایش ملی فرهنگ و توسعۀ کارآفرینی

اولین همایش ملی فرهنگ و توسعۀ کارآفرینی

محورهاي همايش:

- اقتصاد مقاومتي و كارآفريني

- توليد ملي و كارآفريني

-  ارزش پول ملي و كارآفريني

-  كار و سرمايۀ ايراني و كارآفريني

-  آزاد سازي تجاري و كارآفريني

 بازار پول، سرمايه و كارآفريني

- روش­هاي تأمين مالي و كارآفريني

- تجاري ­سازي و كارآفريني

- بانك­ها، مؤسسات اعتباري و كارآفريني

- بازارهاي سرمايه و كارآفريني

 كارآفريني: ماهيت و ويژگي­ها

-  كارآفرين و سرمايۀ فكري

- نوآوري، خلاقيت و كارآفريني

- ريسك و كارآفريني

-  مدل­هاي كارآفريني

- ويژگي­هاي فردي و كارآفريني

  فضاي كسب و كار و كارآفريني

- محيط سياسي و اداري

- قوانين و مقررات

- توليد ناخالص ملي و فضاي كسب و كار

- بازارهاي نوين و كارآفريني

- آزادسازي تجاري و كارآفريني

- ديپلماسي سياسي، كسب و كار و كارآفريني

كارآفريني و توسعۀ پايدار استان

- گردشگري و كارآفريني در استان

- نوآوري در بخش كشاورزي و كارآفريني

- ارتباط كارآفرينان و نخبگان با صنعت

- خدمات، رفاه و كارآفيني

- شناسايي ظرفيت­ها و منابع بالقوه و كارآفريني

 آموزش و كارآفريني

- كارآفريني و علوم نوين

- مديريت دانش و كارآفريني

- مديريت منابع انساني

- آموزش­هاي فني و حرفه­ اي و كارآفريني

- آموزش عالي، صنعت و كارآفريني

 بسترهاي فرهنگي و كارآفريني

- مديريت جهادي و فرهنگ كارآفريني

- آموزه­ هاي ديني و كارآفريني

- فرهنگ مصرف و كارآفريني

- جهت دهي فرهنگ اقتصادي و كارآفريني

- رسانه­ ها و كارآفريني

- فرهنگ تعاون و كارآفريني

- نهادها و سازمان­هاي فرهنگي و كارآفريني

- سند چشم­ انداز و كارآفريني

- فرهنگ اقتصادي و اقتصاد فرهنگي

نظرات