اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

محورهاي همايش:

- مبدلهاي حرارتي

- لوله هاي حرارتي

- انرژي هاي تجديد پذير

- احتراق

- تهويه مطبوع

- توربين هاي حرارتي

- تبديل انرژي و ذخيره سازي

- ترموديناميك

- نرم افزارهاي مرتبط

- روش هاي افزايش انتقال حرارت

- مدلسازي و روش هاي آزمايشگاهي

- بازيابي حرارتي هسته اي

- انتقال حرارت در وسايل الكترونيكي نفت و گاز

- انتقال حرارت و محيط زيست هاي حرارتي

- جريانهاي دو و چند فازي نفت خام و گاز

- نرم افزارهاي مرتبط مديريت انرژي، انرژي هاي تجديد پذير

- روشهاي اندازه گيري شاخصهاي سيال، حرارت و جرم

- ( روشهاي عددي ديناميك سيال، انتقال حرارت و جرم

آموزش جريان سيال، انتقال حرارت و جرم

- جريان و انتقال حرارت سيالات غيريوني

- جريان سيال در صنايع

- اصول انتقال جرم

- محيط هاي متخلخل

- نفوذ مولكولي

انتقال جرم بين فازي

- ضريب نفوذ گازها و مايعات

- برج هاي تقطير و استخراج

- فناوريهاي نوين و پديده هاي انتقال مومنتم، حرارت و جرم

نظرات