اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی

اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی

محورهاي همايش:

محور مسكن و بهسازي روستايي
- برنامه ريزي و طراحي مسكن روستايي
- مقاوم‌سازي مسكن در راستاي توسعه پايدار روستايي
- بهسازي بافت هاي باارزش روستايي
- جايگاه طرح هاي هادي در  اصلاح كالبدي - فضايي روستاها

 
محور ابعاد مكاني- فضايي توسعه پايدار روستايي
- جايگاه منظومه­هاي روستايي در توسعه پايدار كالبدي - فضايي
- برنامه‌ريزي مكاني - فضايي روستاهاي كوچك و پراكنده
-  توسعه پايدار كالبدي - فضايي روستاهاي پيرامون شهرها و كلانشهرها
-  مكان يابي "روستاهاي جديد" در راستاي توسعه پايدار مكاني- فضايي
- روابط و پيوندهاي روستايي - شهري و توسعه پايدار مكاني- فضايي

 
محور حكمروايي محلي و برنامه‌ريزي كالبدي - فضايي
- حكمروايي محلي و مديريت روستايي
- مشاركت روستاييان و نهادهاي محلي در راستاي توسعه پايدار روستايي
- امكانات و محدوديت هاي مديريت روستايي در راستاي توسعه پايدار مكاني - فضايي
- مديريت بهسازي و مقاوم‌سازي مسكن روستايي


رئيس همايش: مهندس محمدرضا شاملو
دبير علمي همايش: دكتر عباس سعيدي
دبير اجرايي همايش: احمد حاج عليزاده

نظرات