نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا

نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا

محورهاي كنفرانس:

- نقش توسعه استانداردها، در ارتقاي كيفيت و ايمني مواد غذايي
- نقش سازمانهاي نظارتي در ارتقاي سلامت غذا
- توسعه فناوري نوين در صنعت غذا
- زنجيره تامين و توزيع در حفظ و پايداري كيفي مواد غذايي
- جايگاه استقرار سيستم هاي مديريتي در صنعت غذا
- نقش برچسب گذاري در ارتقاي آگاهي مصرف كنندگان
- سيستم هاي ارتباط با مشتري و رضايت مندي مشتريان
- نقش توسعه كيفيت در اقتصاد

دبير كنفرانس: دكتر شهريار دبيريان
دبير كميته علمي: دكتر زهرا پيراوي
دبير اجرايي: امير پور حيدري
دبير كميته ارزيابي: دكتر انوشه رحماني

نظرات